Jdi na obsah Jdi na menu
 


knihovní řád

 

Organizační - výpůjční řád
Knihovna městyse  Besednice
 
 
Knihovna je organizační složkou Úřadu městyse Besednice. Podle knihovního zákona č.257/2001Sb., zaručuje a poskytuje veřejné knihovnické a informační služby všem občanům bez rozdílu a rovným způsobem.
Uživatelem ( čtenářem) knihovny se může stát každý občan, který předloží průkaz totožnosti, vyplní a podepíše přihlášku, na níž svým podpisem ztvrzuje, že je obeznámen s výpůjčním řádem, a že jej bude dodržovat.
Dále knihovna vyžaduje k vystavení čtenářského průkazu tyto údaje :
příjmení, jméno, adresu bydliště, datum narození.
Při zpracování osobních dat se knihovna řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb.
Poplatek za roční registraci činí : dospělí – 20,- Kč, děti – 10,- Kč.
Uživatelé – čtenáři jsou povinni dodržovat pokyny knihovníka a zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, ale i z výměnných souborů.
Výpůjční doba je 1 měsíc, pokud nežádá jiný uživatel tento dokument, může se výpůjční lhůta prodloužit.
Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.!
Proto před vypůjčením je nutné dokument zkontrolovat a případné závady neprodleně nahlásit knihovníkovi. Dále nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám, neboť po celou dobu výpůjčky za něj ručí.
Případnou ztrátu, či poškození dokumentu a čárového kódu, je uživatel povinen ihned hlásit a uhradit částku ve výši pořizovací ceny dokumentu, nebo dle pokynů knihovníka.
Přičítají se i náklady na knihovnické zpracování ve výši 10,- Kč.
Nevrátí-li uživatel dokument v daném termínu, platí upomínku 10,- Kč a tato částka se s dalšími upomínkami
o stejnou částku navyšuje až do max.100,- Kč. Další  vymáhání  se provádí prostřednictvím Městyse Besednice – zřizovatele.
Uživatel může požádat knihovníka o zprostředkování výpůjčky i z jiných knihovních fondů pomocí MVS (meziknihovní výpůjční služba).
Uživatelem knihovny přestává být ten, kdo se odhlásí, kdo porušuje organizační a výpůjční řád, kdo úmyslně poškozuje knihovní dokumenty a to dočasně a nebo i natrvalo.
 
Využívání výpočetní techniky
Závazná pravidla pro užívání PC a instalovaného Internetu.
K získávání informací je uživatel  povinen využívat jen to programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživatel nesmí provádět žádné změny v programech počítače, které by měly vliv na jeho funkci nebo provoz sítě.
Ukládání dat na diskety může být realizováno pouze po dohodě s knihovníkem.
Uživatel se zavazuje, že nebude šířit nelegální software, popř. je vědomě používat,
nebo distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.
 
 
 
 
V Besednici 05.12. 2010
 
knihovník :                                                  zřizovatel : městys Besednice
Vontorová Libuše                                                             Petr Trajer
                                                                                             starosta